Login

Vedtægter

  • VEDTÆGTER FOR HERNING BADMLNTONKLUB

   § I: Klubbens navn og hjemsted.

   Klubbens navn er “Herning Badmintonklub af 1937” (HBK), og klubbens hjemsted er Herning Kommune.

   § 2: Klubbens formål

   Det er klubbens formål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at fremme interessen for badminton og skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes udøvelse af sporten.

   § 3: Medlemskab af organisationer.

   Klubben skal være medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF), samt eventuelt også af andre badmintonorganisationer, og derved være underkastet disse organisationers love.

   § 4: Medlemskab.

   Enhver, der kan tilslutte sig klubbens formål, kan blive medlem uanset etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller lignende.

   Der optages såvel aktive som passive medlemmer.

   § 5: Kontingent.

   Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for en sæson ad gangen.

   Bestyrelsen forbeholder sig ret til at inddrage medlemmernes spilletid i op til højest 2 gange pt. sæson - Dette sker uden kompensation.

   Variabel kontingent!

   ½ kontingent kan opnås således:

   For ungdoms- og turneringsspillere, som kun kan deltage i en halv sæson – d. v. s. enten fra 01.08. til 31.12. eller fra 01.01. til 30.04.

   Ved fraflytning til ophold på efterskole e.l., hvor spilleren beholder sin tilknytning til klubben og accepterer at spille holdkampe for Herning Badminton Klub.

   For ungdoms og seniorspillere, som deltager på fællestræningen kun én gang om ugen.

   § 6: Udmeldelse.

   Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen med én måneds varsel og med virkning fra udgangen af den efterfølgende måned. - Der ydes ikke refusion ved udmeldelsen.

   § 7: Generalforsamling

   Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

   Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af september måned og indkaldes i en lokal avis med mindst 14 dages varsel.

   Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

   Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen bliver forelagt.

   Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen på begæring fra én stemmeberettiget foregå skriftligt.

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

   Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er kontingentrestance.

   Desuden har forældre til børn under 16 år stemmeret med én stemme pr. barn. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

   § 8: Ekstraordinær generalforsamling.

   Kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling og på samme vis, når bestyrelsen finder anledning dertil og/eller, når mindst 1/4 af klubbens medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig begæring derom ledsaget af motiveret dagsorden.

   § 8a: Dagsordenen

   1.  Valg af dirigent

   2.  Godkendelse af stemmeberettigede i h. t. § 7

   3.  Formandens beretning

   4.  Revideret regnskab til godkendelse - Budget før det kommende år

   5.  Fastsættelse af kontingent

   6.  Indkomne forslag

   7.  Valg til bestyrelsen:

   a)  Formand (Lige år)

   b)  Kasserer (Ulige år)

   c)   Sekretær (Lige år)

   d)  4 medlemmer (2 i lige år - 2 i ulige år) 

   8.  Valg af revisor

   9.  Eventuelt

   § 9: Bestyrelsen

   Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer.

   Kandidater til valget behøver ikke at være til stede ved generalforsamlingen, når de blot inden mødet - gennem et af medlemmerne eller et af bestyrelsens medlemmer - har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg.

   Valgene gælder for 2 år ad gangen.

   Hvis der ikke på generalforsamlingen vælges nok medlemmer til bestyrelsen, bemyndiges bestyrelsen til selvsupplering af manglende medlemmer, som skal godkendes på den næste generalforsamling.

   Bestyrelsen er bemyndiget til at yde kontingentfrihed, hvis der måtte være særlig grund hertil.

   Bestyrelsen indkaldes af formanden/sekretæren med 5 dages varsel.

   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, hvoraf formanden skal være den ene. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

   Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.

   For de forpligtelser, som bestyrelsen påtager sig på klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue.

   § 10: Vedtægtsændring.

   Forslag om vedtægtsændringer kræver 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer.

   Hvis der er forslag til vedtægtsændringer, skal det fremgå på indkaldelsen til generalforsamlingen.

   § 11: Opløsning.

   I tilfælde af forslag om klubbens opløsning indvarsles til generalforsamling med dagsorden: “Spørgsmål om klubbens opløsning “.

   Klubbens opløsning kan ske, når 3/4 af medlemmerne stemmer derfor. Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke møder på den til formålet indkaldte generalforsamling, indvarsles til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan ske med 3/4 af de fremmødte stemmer.

   Hvis klubben opløses, og der ved realisation af klubbens ejendele måtte fremkomme et overskud, skal dette udbetales til sportslige formål, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.

   Nærværende paragraf kan ikke forandres, uden at samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor.

   § 12: Regnskab.

   Klubbens regnskabsår er fra l. juli til 30. juni.

   Foranstående vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 20. august 2015 Variabel kontingent vedtaget på generalforsamlingen den 29. august 2006.